CCV Pardubice


Formativní hodnocení ve výuce

 Kód akce: 1301321 
 Název akce: Formativní hodnocení ve výuce 
 Termín konání: 11. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář prezentuje formativní hodnocení žáků jako “komplexní systém” pedagogické práce, podporující žákovo učení. Seznamuje účastníky se základními principy a klíčovými strategiemi formativního hodnocení a doporučuje vybrané konkrétní praktické techniky do výuky. Témata: 1. - 2. hodina - Pedagogická evaluace, školní hodnocení žáků, formy hodnocení, typy hodnocení - Funkce hodnocení, klíčová úloha hodnocení - Kriteriální a normativní hodnocení - Individuální a sociální vztahová norma - Sumativní a formativní hodnocení (charakteristiky, význam) - Číselné hodnocení a jeho “problemy” - Verbální hodnocení - Zpětná vazba poskytnutá popisným a posuzujícím jazykem - Co je, a co není, formativní hodnocení - Proč používat formativní hodnocení? - Jak používat formativní hodnocení (5 klíčových strategií) - Hlavní procesy a hlavní činitelé formativního hodnocení 3. - 4. hodina - Strategie 1 - Cíle učení a kritéria úspěchu o vzdělávací cíle a plánování výuky o cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické a osobnostně sociální o formulace edukačních cílů o význam edukačních cílů pro výběr výukových metod a organizačních forem výuky o hodnocení dosažení edukačních cílů o kritéria a indikátory formativního hodnocení o “checklisty” a sady kritérií o kritéria a sumativní hodnocení o vzdělávací standardy o Techniky pro závěrečnou reflexi: “minute paper”, “zamlžený bod” - Strategie 2 - Třídní diskuse a důkazy o učení o Vedení třídního dialogu o Techniky vedení třídního dialogu: “žádné ruce nahoře”, “čas na přemýšlení”, “promysli-prober-vyslov”, “hromadné hlasování” o Kladení otázek ve výuce, druhy otázek, otázky a rozvíjení myšlení “nižšího a vyššího řádu” o Techniky práce s otázkami: “práce s tichem”, “otázky k četbě”, “křeslo pro hosta”, “20 otázek”, “otázka a odpověď”, “kvízové piškvorky”, “nějaké otázky”, “otázky pro interview”, “vyptejte se své třídy”, “krabice otázek”, “brainstorming” 5. - 6. hodina - Strategie 3 - Poskytování zpětné vazby o Zpětná vazba informativní, zpětná vazba hodnotící a nehodnotící o Zpětná vazba - cíle, funkce, typy, základní principy a doporučený postup poskytování o Zpětná vazba a chyba o Techniky práce s chybou: “tečky na konci řádku”, “třídění chyb” o Okamžitá zpětná vazba o Techniky pro okamžitou zpětnou vazbu: “zeleno – červená karta”, “barevné kelímky”, “semafor”, “kartičky s odpověďmi”, “stíratelná tabulka” o Verifikace a elaborace o Zpětná vazba s časovou prodlevou o Zpětná vazba v dlouhodobém horizontu o Žákovské portfolio (význam, druhy, obsah, způsob práce s portfoliem) o Vysvědčení formou slovního hodnocení o Slovní hodnocení - zásady (příklady slovního hodnocení, ukázky z praxe) - Strategie 4 - Vzájemné hodnocení o Kolaborace a kooperace o 5 podmínek kooperativního učení o Podstata kooperativního učení, o Kooperace a hodnocení o Vrstevnické hodnocení – význam, podmínky, pravidla o Techniky vrstevnického hodnocení: “uznání – otázka”, “vzájemné hodnocení pravopisných cvičení”, “technika A-B-C”, “C3B4ME”, “učitelovi pomocníci”, “vrstevnické hodnocení domácích úkolů”, “dvě hvězdičky a jedno přání” - Strategie 5 - Sebehodnocení o Sebehodnocení a autonomní hodnocení o Fáze: žákův výkon, žákova reflexe, žákova metareflexe, učitelova metareflexe o Otázky pro žákovu reflexi a metareflexi o Techniky sebehodnocení: “pohyby”, “grafické symboly”, “jedna věta na závěr hodiny/aktivity”, “hodnotící komunikativní kruh”, “sebehodnotící listy”  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, učitele ZUŠ a SUŠ, asistenty pedagoga a vedoucím pedagogickým pracovníkům 
 Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář prezentuje formativní hodnocení žáků jako “komplexní systém” pedagogické práce, podporující žákovo učení. Seznamuje účastníky se základními principy a klíčovými strategiemi formativního hodnocení a doporučuje vybrané konkrétní praktické techniky do výuky. Témata: 1. - 2. hodina - Pedagogická evaluace, školní hodnocení žáků, formy hodnocení, typy hodnocení - Funkce hodnocení, klíčová úloha hodnocení - Kriteriální a normativní hodnocení - Individuální a sociální vztahová norma - Sumativní a formativní hodnocení (charakteristiky, význam) - Číselné hodnocení a jeho “problemy” - Verbální hodnocení - Zpětná vazba poskytnutá popisným a posuzujícím jazykem - Co je, a co není, formativní hodnocení - Proč používat formativní hodnocení? - Jak používat formativní hodnocení (5 klíčových strategií) - Hlavní procesy a hlavní činitelé formativního hodnocení 3. - 4. hodina - Strategie 1 - Cíle učení a kritéria úspěchu o vzdělávací cíle a plánování výuky o cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické a osobnostně sociální o formulace edukačních cílů o význam edukačních cílů pro výběr výukových metod a organizačních forem výuky o hodnocení dosažení edukačních cílů o kritéria a indikátory formativního hodnocení o “checklisty” a sady kritérií o kritéria a sumativní hodnocení o vzdělávací standardy o Techniky pro závěrečnou reflexi: “minute paper”, “zamlžený bod” - Strategie 2 - Třídní diskuse a důkazy o učení o Vedení třídního dialogu o Techniky vedení třídního dialogu: “žádné ruce nahoře”, “čas na přemýšlení”, “promysli-prober-vyslov”, “hromadné hlasování” o Kladení otázek ve výuce, druhy otázek, otázky a rozvíjení myšlení “nižšího a vyššího řádu” o Techniky práce s otázkami: “práce s tichem”, “otázky k četbě”, “křeslo pro hosta”, “20 otázek”, “otázka a odpověď”, “kvízové piškvorky”, “nějaké otázky”, “otázky pro interview”, “vyptejte se své třídy”, “krabice otázek”, “brainstorming” 5. - 6. hodina - Strategie 3 - Poskytování zpětné vazby o Zpětná vazba informativní, zpětná vazba hodnotící a nehodnotící o Zpětná vazba - cíle, funkce, typy, základní principy a doporučený postup poskytování o Zpětná vazba a chyba o Techniky práce s chybou: “tečky na konci řádku”, “třídění chyb” o Okamžitá zpětná vazba o Techniky pro okamžitou zpětnou vazbu: “zeleno – červená karta”, “barevné kelímky”, “semafor”, “kartičky s odpověďmi”, “stíratelná tabulka” o Verifikace a elaborace o Zpětná vazba s časovou prodlevou o Zpětná vazba v dlouhodobém horizontu o Žákovské portfolio (význam, druhy, obsah, způsob práce s portfoliem) o Vysvědčení formou slovního hodnocení o Slovní hodnocení - zásady (příklady slovního hodnocení, ukázky z praxe) - Strategie 4 - Vzájemné hodnocení o Kolaborace a kooperace o 5 podmínek kooperativního učení o Podstata kooperativního učení, o Kooperace a hodnocení o Vrstevnické hodnocení – význam, podmínky, pravidla o Techniky vrstevnického hodnocení: “uznání – otázka”, “vzájemné hodnocení pravopisných cvičení”, “technika A-B-C”, “C3B4ME”, “učitelovi pomocníci”, “vrstevnické hodnocení domácích úkolů”, “dvě hvězdičky a jedno přání” - Strategie 5 - Sebehodnocení o Sebehodnocení a autonomní hodnocení o Fáze: žákův výkon, žákova reflexe, žákova metareflexe, učitelova metareflexe o Otázky pro žákovu reflexi a metareflexi o Techniky sebehodnocení: “pohyby”, “grafické symboly”, “jedna věta na závěr hodiny/aktivity”, “hodnotící komunikativní kruh”, “sebehodnotící listy” V souladu s Rámcem profesních kvalit učitele jde o utváření a rozvíjení kompetencí v oblasti - Procesy učení (Učitel používá takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět probírané látce, osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení a poznávání.) a zejména pak v oblasti Hodnocení práce žáků (Učitel hodnotí tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení a aby se učil sebehodnocení.) Učitel: 4.1 hodnotí procesy učení - poskytuje průběžnou popisnou zpětnou vazbu (zaměřenou na směřování k cílům) k učebním činnostem a k chování žáků, hodnotí postup, míru úsilí, zájem, úroveň spolupráce apod; 4.2 hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje i hodnoty) s ohledem na individuální možnosti žáků a vzhledem k očekávaným výsledkům; 4.3 zprostředkovává žákům předem kritéria hodnocení, případně jim umožňuje podílet se na jejich vytváření; 4.4 využívá různých forem hodnocení podpoprujících zejména vnitřní motivaci žáků k učení; 4.5 vede žáky k přebírání zodpovědnosti za vlastní učení, u žáků rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení s oporou o předem známá kritéria.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka