CCV Pardubice


Osobnostně sociální rozvoj

 Kód akce: 0243111 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj 
 Termín konání: 12. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Sebepoznávání a sebereflexe a. Spektrum osobnosti, souznění polarit (příkladové zpracování v diskusi: extrovertní-introvertní rysy) b. Test temperamentu (obecné vlastnosti-relativizace negativ a pozitiv, doplňování polarit, bezpředsudkové vnímání) c. Tvorba vlastního sebeobrazu (mapování vlastní osobnosti, znalost silných a slabých stránek) • Pracovní list „Kdo jsem“ (vlastnosti, hodnoty, role, prožitky, postoje) • Pracovní list „Odlišné a společné“ (předsudky, sympatie, projekce, inspirace) d. Prožitková technika „Zaměřování“ (vnímání prostředí, těla, emocí) e. Změna starého devalvujícího vzorce představ o své osobnosti • imaginací • zapojením racionálně volních mechanismů (stanovení cílů a plánu postupu změn) Výstup: Písemné zpracování vlastního sebeobrazu a návrh konkrétního postupu k dosažení změn v následujícím období (dny, týdny, měsíc) Časová dotace: Teoretický vstup: 30 minut Sebezkušenostní aktivita: 40 minut Reflexe aktivity: 40 minut 2. Komunikace a spolupráce a. Komunikační typy osobnosti b. Test komunikačních schopností (speciální schopnosti-vyjadřování emocí, důvěryhodnost, sebeotevření, přijetí různorodostí) c. Metody efektivní komunikace jako nástroj proti manipulaci (poskytování zpětné vazby, schopnost aktivního naslouchání a přijetí emocí, zvládání kritiky, dovednost asertivně odmítnout i žádat) d. Hry podporující spolupráci, vzájemné porozumění a přijetí Výstup: Dramatizace-rozhovor čtyř komunikačních typů (role rodičů, učitele a dítěte) Časová dotace: Teoretický vstup: 60 minut Sebezkušenostní aktivita: 50 minut Reflexe aktivity: 50 minut 3. Syndrom vyhoření a jeho prevence a. Mechanismus působení stresu v syndromu vyhoření b. Zásady psychohygieny a zdroje klidu c. Využití eustresorů v prevenci syndromu vyhoření d. Praktický nácvik metod kontroly nad stresem (progresivní relaxace, cvičení na kontrolu dechu) e. Deset praktických kroků prevence syndromu vyhoření Výstup: Pracovní list-písemná analýza vlastních eustresorů a plán odpočinkových činností Časová dotace: Teoretický vstup: 40 minut Sebezkušenostní aktivita: 30 minut Reflexe aktivity: 20 minut  
 Doporučeno pro: učitele a ředitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Sebepoznávání a sebereflexe a. Spektrum osobnosti, souznění polarit (příkladové zpracování v diskusi: extrovertní-introvertní rysy) b. Test temperamentu (obecné vlastnosti-relativizace negativ a pozitiv, doplňování polarit, bezpředsudkové vnímání) c. Tvorba vlastního sebeobrazu (mapování vlastní osobnosti, znalost silných a slabých stránek) • Pracovní list „Kdo jsem“ (vlastnosti, hodnoty, role, prožitky, postoje) • Pracovní list „Odlišné a společné“ (předsudky, sympatie, projekce, inspirace) d. Prožitková technika „Zaměřování“ (vnímání prostředí, těla, emocí) e. Změna starého devalvujícího vzorce představ o své osobnosti • imaginací • zapojením racionálně volních mechanismů (stanovení cílů a plánu postupu změn) Výstup: Písemné zpracování vlastního sebeobrazu a návrh konkrétního postupu k dosažení změn v následujícím období (dny, týdny, měsíc) Časová dotace: Teoretický vstup: 30 minut Sebezkušenostní aktivita: 40 minut Reflexe aktivity: 40 minut 2. Komunikace a spolupráce a. Komunikační typy osobnosti b. Test komunikačních schopností (speciální schopnosti-vyjadřování emocí, důvěryhodnost, sebeotevření, přijetí různorodostí) c. Metody efektivní komunikace jako nástroj proti manipulaci (poskytování zpětné vazby, schopnost aktivního naslouchání a přijetí emocí, zvládání kritiky, dovednost asertivně odmítnout i žádat) d. Hry podporující spolupráci, vzájemné porozumění a přijetí Výstup: Dramatizace-rozhovor čtyř komunikačních typů (role rodičů, učitele a dítěte) Časová dotace: Teoretický vstup: 60 minut Sebezkušenostní aktivita: 50 minut Reflexe aktivity: 50 minut 3. Syndrom vyhoření a jeho prevence a. Mechanismus působení stresu v syndromu vyhoření b. Zásady psychohygieny a zdroje klidu c. Využití eustresorů v prevenci syndromu vyhoření d. Praktický nácvik metod kontroly nad stresem (progresivní relaxace, cvičení na kontrolu dechu) e. Deset praktických kroků prevence syndromu vyhoření Výstup: Pracovní list-písemná analýza vlastních eustresorů a plán odpočinkových činností Časová dotace: Teoretický vstup: 40 minut Sebezkušenostní aktivita: 30 minut Reflexe aktivity: 20 minut SEBEPOZNÁNÍ, SEBEREFLEXE (ZNALOST SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK) Poskytnout možnost hlubšího sebepoznání. Zviditelnit ty stránky osobnosti, které vedou k prosperitě. Pochopit své slabiny a naučit se s nimi nakládat. Umožnit přijetí vlastní osobnosti jako harmonického celku s respektem v celé šíři různorodých projevů a naučit se ji tvořivě využívat a rozvíjet. Prožitkovým cvičením a praktickým nácvikem přispět k rozvoji emočního intelektu, zvyšujícího profesní kompetence učitele. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE Naučit se sebedůvěru využívat pro nekonfliktní spolupráci ve vztahu s různorodými typy osobností, a to i v zátěžových situacích. Povýšit sebepřijetí a opravdovost v projevech na respekt k druhým, nestrannost a nadhled v synergii vztahů. Umožnit prožitek, že osobní prosperitu máme ve vlastních rukou a jsme zodpovědni za vývoj i za kvalitu našich vztahů Naučit se vícevrstevnému vnímání formou hraní rolí. Na základě vlastních zkušeností a prožitků si osvojit metody přístupu k dětem v praxi MŠ, které budou podporovat zdravý vývoj jejich osobnosti, budou podporou jejich sebedůvěry a kreativity. Osvojit si základní asertivní metody komunikace, které umožní v praxi vztahů minimalizovat konflikty a nedorozumění v celé šíři spektra polarit charakterů, vlastností, hodnot a rolí komunikačních partnerů. Nabýt jistotu v náročnějších komunikačních situacích a reagovat konstruktivně (kritika, odmítnutí, osobní útoky). PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ Odhalit sebedestrukční mechanismy vlastního jednání, které podmiňují vznik syndromu vyhoření • Naučit se podporovat vlastní rovnováhu a dodržovat základní psychohygienické zásady • Osvojit si metody obnovování duševní rovnováhy. Metody práce: • Výklad, diskuse a rozbor příkladových situací z praxe • Testy, doplňování pracovních listů, písemná tvůrčí cvičení-úkoly • Vizualizace, projekce, kresba • Skupinové hry, dramatizace (ilustrace problematiky, prožitková forma zvládnutí tematiky) - Hledání vztahu k technice - Objevování estetické a dekorativní hodnoty daného materiálu - Komplexním cílem je praktický nácvik všech dovedností, technik, postupů, a způsobů zpracování materiálu.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka