CCV Pardubice


Využití metod kritického myšlení pro rozvoj předčtenářské gramotnosti

 Kód akce: 0202413 
 Název akce: Využití metod kritického myšlení pro rozvoj předčtenářské gramotnosti 
 Termín konání: 31. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou. Něco vědět či umět znamená, že také vím jak se znalost či dovednost používá a že jí také použít dokáži. I špatné řešení je pozitivum, jelikož mi ukáže najít to správné, protože cesta poznání je důležitější než poznání samo. Praktický seminář s dílnou zaměřený na seznámení s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení (KM), jeho využití a přínos pro rozvoj funkční, především čtenářské gramotnosti (předčtenářské) v předškolním vzdělávání. Přiblíží učitelům konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřeném, ale provázaném celku efektivního systému snadno použitelného přímo v mateřských školách s důrazem na přímé prožití činností a aktivit (např. při práci s knihou, vyprávěním, příběhem i pohádkou atd.) a jejich následnou analýzu. Obsah semináře reaguje na potřeby současné informační společnosti a jeho hlavním cílem je, aby se děti staly samostatnými mysliteli, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. Obsah – témata: I. část Základní rámec vzdělávacího programu – třífázový cyklus učení (EUR) - evokace – každé učení začíná tím, že si děti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu, zároveň se formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď - uvědomění si významu informací – konfrontace původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, pohádka, pokusy…); - reflexe – děti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s ostatními, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) k tématu II. část Představené metody - párové sdílení - řízené čtení s předvídáním (v mnoha různých variantách) - volné kreslení - brainstorming - myšlenkové mapy - bod zlomu - Vénnův diagram - plánování pozpátku - rybí kost  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Kateřina Věrtelářová, ředitelka soukromé MŠ
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou. Něco vědět či umět znamená, že také vím jak se znalost či dovednost používá a že jí také použít dokáži. I špatné řešení je pozitivum, jelikož mi ukáže najít to správné, protože cesta poznání je důležitější než poznání samo. Praktický seminář s dílnou zaměřený na seznámení s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení (KM), jeho využití a přínos pro rozvoj funkční, především čtenářské gramotnosti (předčtenářské) v předškolním vzdělávání. Přiblíží učitelům konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřeném, ale provázaném celku efektivního systému snadno použitelného přímo v mateřských školách s důrazem na přímé prožití činností a aktivit (např. při práci s knihou, vyprávěním, příběhem i pohádkou atd.) a jejich následnou analýzu. Obsah semináře reaguje na potřeby současné informační společnosti a jeho hlavním cílem je, aby se děti staly samostatnými mysliteli, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. Obsah – témata: I. část Základní rámec vzdělávacího programu – třífázový cyklus učení (EUR) - evokace – každé učení začíná tím, že si děti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu, zároveň se formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď - uvědomění si významu informací – konfrontace původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, pohádka, pokusy…); - reflexe – děti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s ostatními, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) k tématu II. část Představené metody - párové sdílení - řízené čtení s předvídáním (v mnoha různých variantách) - volné kreslení - brainstorming - myšlenkové mapy - bod zlomu - Vénnův diagram - plánování pozpátku - rybí kost Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s efektivním systémem metod, technik a strategií a podpořit je při jejich zavádění do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Během kurzu si učitelé všechny nabízené metody, a i třífázový model učení vyzkouší a budou společně hledat výhody a limity takto pojaté výuky. Dílčí cíle vzdělávacího programu: - jak promyšlené a strukturované učení vede děti k rozvíjení samostatného myšlení dětí, a jak přispívá k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých - jak probíhá aktivní učení odehrávající se ve fázích evokace – uvědomění si významu informací – reflexe - jak se mění učitelovo postavení v procesu výchovy a učení, a k jaké změně dochází v komunikaci mezi učitelem a dětmi a mezi dětmi navzájem (učitel není nositelem pravdy, učitel je průvodce, dítě je partner) - jak KM ovlivňuje a zohledňuje skutečné zájmy a potřeby každého dítěte - jak využít celé škály kooperativních metod, které kladou důraz na spolupráci dětí i učitelů - jak KM ovlivňuje rozvoj gramotností, především předčtenářské gramotnosti - jak otevřít třídu, školu (učící se společenství) novým nápadům a netradičním řešením  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka