CCV Pardubice


Neklidné děti - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží

 Kód akce: 1615441 
 Název akce: Neklidné děti - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží 
 Termín konání: 28. 2023 od 09:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vliv rodinné a osobní anamnézy na vznik ADHD/ADD a jiných neurovývojových poruch. Neuro-vývojové poruchy. Přetrvávající primární reflexy. Co je a není ADHD/ADD? Celostní přístup jako léčba a životní styl. Potřeba včasné podpory s celostním přístupem jako prevence obtíží v chování i v učení. ADHD/ADD a sekundárně se rozvíjející obtíže. Specifika ve vývojových etapách u neklidných dětí. Kazuistiky. 1. hodina: Podrobné seznámení se s účastníky, záměrem, co aktuálně potřebují řešit, prostor pro vizualizaci aktuálních potřeb. Školní poradenské pracoviště ve škole - jak může přispět pedagogům ohledně práce s neklidnými dětmi - prostor pro sdílení zkušeností, jak to celé funguje/nefunguje na vaší škole. Celostní přístup k neklidným dětem - odborníci, se kterými je vhodné a potřebné navázat spolupráci. Co je a co není ADHD/ADD? 2. hodina: Význam rodinné a osobní anamnézy pro práci s neklidným dítětem, potřeba včasné podpory - diagnostická “citlivost” předškolních i školních pedagogů, včasná komplexní diagnostika, spolupráce s PPP, s terapeuty, lékaři a včasné nastavení adekvátních podpůrných opatření. 3. hodina: Vzdělávací pyramida dle William&Shellenberger, KISS/KID syndrom, problematika přetrvávajících primárních reflexů, spolupráce s ortoptistou, psychologem/etopedem, potřebná a nutná podpora pro rodiče a pečující osoby 4. a 5. hodina: Neurovývojový přístup, HANDLE, senzorická integrace a jejich přínos pro neklidné děti - taktilní vnímání, vestibulární vnímání, propriocepce, zrak, sluch, čich, chuť, problematika hypo a hypersenzitivity. Poruchy motoriky - správný rozvoj hrubé motoriky, koordinace těla, křížového programování a sluchorovnováhy u dětí jako brána k úspěchu, který se svými “nedary” zažívají tak málo. 6. hodina: Jednotlivé příznaky ADHD/ADD: Jak poznat, zda jde o ADHD/ADD? Poruchy percepce, specifické neurologické nálezy, poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení, poruchy motoriky, poruchy učení – sekundárně se rozvíjející SPU, lateralita, neurotické rysy, emoční poruchy a poruchy chování (negativizmus, úzkosti, fobie, opoziční vzdor), poruchy spánku, fyzický vývoj, poruchy koncentrace pozornosti, paměti, hyperaktivita x hypoaktivita Jiné důvody neklidu (nestabilita rodinného zázemí, poruchy autistického spektra, hypersenzitivita, … atd.) 7. hodina: ADHD/ADD a předškolní věk: Rodiče a děti - kdo je klient? Potřeba včasného nastavení podpůrných opatření. Režim doma i v MŠ, podpora logopeda - použití alternativní komunikace pro denní režim, styl individuální a skupinové práce s dítětem, význam relaxace, vrstevníci, otázka zaškolování zralých prvňáků jako zásadní prevence poruch učení i chování na 1., 2. stupni ZŠ i na 3. stupni na SŠ. 8. hodina: Období školní docházky: mladší a starší školní věk, režim, motivace, cíle a rizika hodnocení, adaptace na školní zátěž, otázka vhodné podpory Dospívání a dospělost: strasti a slasti. Prostor pro dotazy.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, učitele speciálních škol, pedagogické pracovníky DDM  
 Lektor: Mgr. Zdeňka Wajdová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vliv rodinné a osobní anamnézy na vznik ADHD/ADD a jiných neurovývojových poruch. Neuro-vývojové poruchy. Přetrvávající primární reflexy. Co je a není ADHD/ADD? Celostní přístup jako léčba a životní styl. Potřeba včasné podpory s celostním přístupem jako prevence obtíží v chování i v učení. ADHD/ADD a sekundárně se rozvíjející obtíže. Specifika ve vývojových etapách u neklidných dětí. Kazuistiky. 1. hodina: Podrobné seznámení se s účastníky, záměrem, co aktuálně potřebují řešit, prostor pro vizualizaci aktuálních potřeb. Školní poradenské pracoviště ve škole - jak může přispět pedagogům ohledně práce s neklidnými dětmi - prostor pro sdílení zkušeností, jak to celé funguje/nefunguje na vaší škole. Celostní přístup k neklidným dětem - odborníci, se kterými je vhodné a potřebné navázat spolupráci. Co je a co není ADHD/ADD? 2. hodina: Význam rodinné a osobní anamnézy pro práci s neklidným dítětem, potřeba včasné podpory - diagnostická “citlivost” předškolních i školních pedagogů, včasná komplexní diagnostika, spolupráce s PPP, s terapeuty, lékaři a včasné nastavení adekvátních podpůrných opatření. 3. hodina: Vzdělávací pyramida dle William&Shellenberger, KISS/KID syndrom, problematika přetrvávajících primárních reflexů, spolupráce s ortoptistou, psychologem/etopedem, potřebná a nutná podpora pro rodiče a pečující osoby 4. a 5. hodina: Neurovývojový přístup, HANDLE, senzorická integrace a jejich přínos pro neklidné děti - taktilní vnímání, vestibulární vnímání, propriocepce, zrak, sluch, čich, chuť, problematika hypo a hypersenzitivity. Poruchy motoriky - správný rozvoj hrubé motoriky, koordinace těla, křížového programování a sluchorovnováhy u dětí jako brána k úspěchu, který se svými “nedary” zažívají tak málo. 6. hodina: Jednotlivé příznaky ADHD/ADD: Jak poznat, zda jde o ADHD/ADD? Poruchy percepce, specifické neurologické nálezy, poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení, poruchy motoriky, poruchy učení – sekundárně se rozvíjející SPU, lateralita, neurotické rysy, emoční poruchy a poruchy chování (negativizmus, úzkosti, fobie, opoziční vzdor), poruchy spánku, fyzický vývoj, poruchy koncentrace pozornosti, paměti, hyperaktivita x hypoaktivita Jiné důvody neklidu (nestabilita rodinného zázemí, poruchy autistického spektra, hypersenzitivita, … atd.) 7. hodina: ADHD/ADD a předškolní věk: Rodiče a děti - kdo je klient? Potřeba včasného nastavení podpůrných opatření. Režim doma i v MŠ, podpora logopeda - použití alternativní komunikace pro denní režim, styl individuální a skupinové práce s dítětem, význam relaxace, vrstevníci, otázka zaškolování zralých prvňáků jako zásadní prevence poruch učení i chování na 1., 2. stupni ZŠ i na 3. stupni na SŠ. 8. hodina: Období školní docházky: mladší a starší školní věk, režim, motivace, cíle a rizika hodnocení, adaptace na školní zátěž, otázka vhodné podpory Dospívání a dospělost: strasti a slasti. Prostor pro dotazy. Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory neklidným dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovaly potíže v chování dítěte jako jednotlivce i obtížné situace, které jeho chování vyvolává v rámci třídního kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných pomůcek i novinky z přístupů ze zahraničí. 
 Poznámka: Vzdělávací program je možné hradit ze Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka