CCV Pardubice


Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování v MŠ - webinář

 Kód akce: 0204141 
 Název akce: Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování v MŠ - webinář 
 Termín konání: Od 2. 2023 do 16.listopadu 2023 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: I. blok - 90 min. 1. Úvod, seznámení účastníků s obsahem akce. 2. Vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost. 3. Jak rozvíjet „školní připravenost“ tak, aby bylo dítě připraveno na zahájení školní docházky se všemi z toho vyplývajícími důsledky a snížilo se riziko vzniku vývojových poruch učení/chování jednotlivé oblasti: - zaměření pozornosti - Vytrvalost - pracovní návyky - spolupráce - odložení přání a práce podle pokynů I II. blok - 90 min. 4. Sluchové vnímání - zrakové vnímání - řeč – motorika mluvidel, artikulační obratnost, výslovnost. Motorika – hrubá, jemná, grafomotorika - předmatematické představy - lateralita. III. blok - 90 min. 5. Vhled do problematiky a způsoby rozvoje - u každé výše vyjmenované oblasti informace o tom, na co přesně má při školní práci dítěte vliv; jakými metodami mohou pedagogové v MŠ zjistit orientační úroveň dané oblasti. IV. blok - 90 min. 6. Praktická ukázka, metoda jak rozvíjet; co je v možnostech mateřské školy, co doporučit rodičům. 7. Závěr, shrnutí, dotazy.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: I. blok - 90 min. 1. Úvod, seznámení účastníků s obsahem akce. 2. Vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost. 3. Jak rozvíjet „školní připravenost“ tak, aby bylo dítě připraveno na zahájení školní docházky se všemi z toho vyplývajícími důsledky a snížilo se riziko vzniku vývojových poruch učení/chování jednotlivé oblasti: - zaměření pozornosti - Vytrvalost - pracovní návyky - spolupráce - odložení přání a práce podle pokynů I II. blok - 90 min. 4. Sluchové vnímání - zrakové vnímání - řeč – motorika mluvidel, artikulační obratnost, výslovnost. Motorika – hrubá, jemná, grafomotorika - předmatematické představy - lateralita. III. blok - 90 min. 5. Vhled do problematiky a způsoby rozvoje - u každé výše vyjmenované oblasti informace o tom, na co přesně má při školní práci dítěte vliv; jakými metodami mohou pedagogové v MŠ zjistit orientační úroveň dané oblasti. IV. blok - 90 min. 6. Praktická ukázka, metoda jak rozvíjet; co je v možnostech mateřské školy, co doporučit rodičům. 7. Závěr, shrnutí, dotazy. Cílem vzdělávacího programu je účastníky naučit rozvíjet připravenost dítěte na zahájení školní docházky ve smyslu podřízení se nárokům cizího dospělého, respektování autority, spolupráce s jinými dětmi, odkládání vlastních přání, zaměření pozornosti k předkládané činnosti, budování pracovních návyků, rozvoj v sociální oblasti, dále jak rozvíjet připravenost dítěte na zahájení budování dovednosti číst, psát a počítat v rámci jednotlivých sledovaných oblastí a schopnost poradit rodičům. Zajistit vyrovnanější příležitost pro zahájení školní docházky.Účastníci si z kurzu odnesou fungující scénář pro rozvoj dílčích funkcí a sociálních dovedností u dětí před zahájením školní docházky a rovněž získají dovednost odhalit možná rizika (v dostatečném předstihu před nástupem dítěte do školy) 
 Poznámka: Webinář bude probíhat přes aplikaci Microsoft Teams ve dvou dnech 2. a 16. listopadu vždy v čase 8:00-9:30, 9:45-11:15hod. Odkaz bude zaslán před konáním semináře. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka