CCV Pardubice


Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování

 Kód akce: 1673111 
 Název akce: Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování 
 Termín konání:  3. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Úvod, seznámení účastníků s obsahem akce. 2. Vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost. 2. Jak rozvíjet „školní připravenost“ tak, aby bylo dítě připraveno na zahájení školní docházky se všemi z toho vyplývajícími důsledky a snížilo se riziko vzniku vývojových poruch učení/chování jednotlivé oblasti: - zaměření pozornosti - Vytrvalost - pracovní návyky - spolupráce - odložení přání a práce podle pokynů - sluchové vnímání - zrakové vnímání - řeč – motorika mluvidel, artikulační obratnost, výslovnost - motorika – hrubá, jemná, grafomotorika - předmatematické představy - lateralita Vhled do problematiky a způsoby rozvoje - u každé výše vyjmenované oblasti informace o tom, na co přesně má při školní práci dítěte vliv - jakými metodami mohou pedagogové v MŠ zjistit orientační úroveň dané oblasti - praktická ukázka, metoda jak rozvíjet - co je v možnostech mateřské školy, co doporučit rodičům 3. závěr, shrnutí, dotazy  
 Doporučeno pro: učitelů MŠ 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Přehled témat výuky: 1. úvod, seznámení účastníků s obsahem akce 1.vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost. 30 min 2.jak rozvíjet „školní připravenost“ tak, aby bylo dítě připraveno na zahájení školní docházky se všemi z toho vyplývajícími důsledky a snížilo se riziko vzniku vývojových poruch učení/chování jednotlivé oblasti: - zaměření pozornosti - Vytrvalost - pracovní návyky - spolupráce - odložení přání a práce podle pokynů 90 min - sluchové vnímání - zrakové vnímání - řeč – motorika mluvidel, artikulační obratnost, výslovnost 90 min - motorika – hrubá, jemná, grafomotorika - předmatematické představy - lateralita Vhled do problematiky a způsoby rozvoje - u každé výše vyjmenované oblasti informace o tom, na co přesně má při školní práci dítěte vliv - jakými metodami mohou pedagogové v MŠ zjistit orientační úroveň dané oblasti - praktická ukázka, metoda jak rozvíjet - co je v možnostech mateřské školy, co doporučit rodičům 90 min 3. závěr, shrnutí, dotazy 30 min Cílem vzdělávacího programu je účastníky naučit rozvíjet připravenost dítěte na zahájení školní docházky ve smyslu podřízení se nárokům cizího dospělého, respektování autority, spolupráce s jinými dětmi, odkládání vlastních přání, zaměření pozornosti k předkládané činnosti, budování pracovních návyků, rozvoj v sociální oblasti, dále jak rozvíjet připravenost dítěte na zahájení budování dovednosti číst, psát a počítat v rámci jednotlivých sledovaných oblastí a schopnost poradit rodičům. Zajistit vyrovnanější příležitost pro zahájení školní docházky.Účastníci si z kurzu odnesou fungující scénář pro rozvoj dílčích funkcí a sociálních dovedností u dětí před zahájením školní docházky a rovněž získají dovednost odhalit možná rizika (v dostatečném předstihu před nástupem dítěte do školy) 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. "přesun covid z 15.1.2021" 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka