CCV Pardubice


Podpora při vzdělávání žáků s PAS - webinář

 Kód akce: 4001441 
 Název akce: Podpora při vzdělávání žáků s PAS - webinář 
 Termín konání: 12. 2024 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: online forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Tematicky bude vzdělávání zaměřeno na získání základním informacím o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o komorbidních diagnózách, o chování dětí s PAS. Účastníci budou seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto dětí. V rámci kurzu budou řešeny možnosti zařazení a vzdělávání dětí s PAS do škol a tříd dle §16 (9) i do hlavního vzdělávacího proudu, možnosti realizace podpůrných opatření při jejich vzdělávání, problémové situace a eliminace negativních dopadů inkluzivního i speciálního vzdělávání. Podstatná část výkladu bude věnována ukázkám pomůcek, včetně jejich užití při vzdělávání dětí s PAS a seznámení s metodickými materiály využívanými pedagogy při vzdělávání těchto dětí. V rámci praktické části budou představeny základní postupy při práci s motivací, systém žetonového hospodářství a pozitivního odměňování. Na základě poznatků získaných v teoretické části budou účastníci schopni na základě zadaných úkolů vytvářet motivační systém pro konkrétní děti. V neposlední řadě proběhne seznámení se základními postupy při výrobě pomůcek s uplatněním principu individualizace. Bloky: 90 minut s přestávkou mezi bloky 1. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Úvod do problematiky, Triáda postižení – kvalitativní narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti, Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. 2. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Příprava pedagogů na práci s dětmi s PAS. Formální stránka společného vzdělávání, případně zařazení do třídy či školy dle § 16 (9), kritéria pro výběr asistenta pedagoga. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě. Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou. 3. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání dítěte s PAS (úprava prostředí, motivační systém, vizuální podpora, nácviky komunikačních a sociálních dovedností). 4. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Metodika strukturovaného učení - modelové kazuistiky – příklady společného vzdělávání i vzdělávání ve třídě či škole dle § 16(9) v mateřské škole – nácviky komunikace a sociálního chování, nácviky společných aktivit a zapojení do kolektivu dětí, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání dětí s PAS v předškolním zařízení, jejich rozbor a aplikace poznatků do praxe.  
 Doporučeno pro: učitelé MŠ, ZŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Tematicky bude vzdělávání zaměřeno na získání základním informacím o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o komorbidních diagnózách, o chování dětí s PAS. Účastníci budou seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto dětí. V rámci kurzu budou řešeny možnosti zařazení a vzdělávání dětí s PAS do škol a tříd dle §16 (9) i do hlavního vzdělávacího proudu, možnosti realizace podpůrných opatření při jejich vzdělávání, problémové situace a eliminace negativních dopadů inkluzivního i speciálního vzdělávání. Podstatná část výkladu bude věnována ukázkám pomůcek, včetně jejich užití při vzdělávání dětí s PAS a seznámení s metodickými materiály využívanými pedagogy při vzdělávání těchto dětí. V rámci praktické části budou představeny základní postupy při práci s motivací, systém žetonového hospodářství a pozitivního odměňování. Na základě poznatků získaných v teoretické části budou účastníci schopni na základě zadaných úkolů vytvářet motivační systém pro konkrétní děti. V neposlední řadě proběhne seznámení se základními postupy při výrobě pomůcek s uplatněním principu individualizace. Bloky: 90 minut s přestávkou mezi bloky 1. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Úvod do problematiky, Triáda postižení – kvalitativní narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti, Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. 2. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Příprava pedagogů na práci s dětmi s PAS. Formální stránka společného vzdělávání, případně zařazení do třídy či školy dle § 16 (9), kritéria pro výběr asistenta pedagoga. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě. Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou. 3. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání dítěte s PAS (úprava prostředí, motivační systém, vizuální podpora, nácviky komunikačních a sociálních dovedností). 4. blok (90 minut, 2 vyučovací hodiny) Metodika strukturovaného učení - modelové kazuistiky – příklady společného vzdělávání i vzdělávání ve třídě či škole dle § 16(9) v mateřské škole – nácviky komunikace a sociálního chování, nácviky společných aktivit a zapojení do kolektivu dětí, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání dětí s PAS v předškolním zařízení, jejich rozbor a aplikace poznatků do praxe. Absolvent si prohloubí profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání dětí s PAS; seznámí se s novými trendy ve vzdělávání těchto dětí, s eliminací negativních dopadů do jejich vzdělávání; dále bude seznámen s Doporučením školského poradenského zařízení jako se základním dokumentem nastavení podpůrných opatření a podmínek vzdělávání žáka s PAS; v rámci praktické části si osvojí základní postupy při práci s motivací, s výrobou pomůcek, s nácvikem funkční komunikace a sociálního chování. 
 Poznámka: Vzdělávací akci je možné hradit ze šablon OP JAK. Proběhne v MS Teams ve výukových blocích: 08:00 - 9:30 hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:00 - 13:30 hod., 14:00 - 15:30 hod. Odkaz k připojení bude zaslán den před konáním na e-amilovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka