CCV Pardubice


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

 Kód akce: 1808140 
 Název akce: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 
 Termín konání: Od 10. 2024 do 21.května 2024 od  
 Rozsah akce: 80 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle (§ 20 odst. 1 písm. b), zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obsah studia: I. Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) II. Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga) III. Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)  
 Doporučeno pro: zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je určeno pro české i ukrajinské zájemce. 
 Lektor: PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Mgr. Bc. Jana Okrouhlá, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 3000 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle (§ 20 odst. 1 písm. b),d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obsah studia: I. Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) II. Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga) III. Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie) I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY (lektoři: Mgr. Jana Klementová, PaedDr. Jiří Knoll, PhDr. Petra Novotná) (časová dotace 12 vyučovacích hodin) Pedagogika (praxe a věda, předmět, moderní pedagogika, základní pojmy), soudobé teorie vzdělávání, vzdělávání a učení, obsah vzdělání, osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese. 1. Obecná pedagogika, speciální pedagogika (historický exkurz, předmět, základní pojmy, současné pojetí ) 2 hodiny 2. Vzdělávání a učení (základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů, školský systém, obsah vzdělávání, vzdělávání – výchova) 2 hodiny 3. Základy didaktiky (teorie zaměřená na problematiku učení a vyučování - základní pojmy, metody, prostředky, obecné didaktické zásady, význam didaktiky pro motivaci žáků) 2 hodiny 4. Soudobé teorie vzdělávání (vývoj pojetí vzdělávání k integraci a inkluzi (seznámení se základními pojmy, speciální vzdělávací potřeby, možnosti a způsoby pro vytváření inkluzivního prostředí třídy – společné vzdělávání, příklady dobré praxe) 2 hodiny 5. Předpoklady pedagogické profese (osobnostní a kvalifikační předpoklady, role a pozice asistenta pedagoga ve třídě, kompetence asistenta pedagoga ve vztahu k žákovi, k učiteli, k rodiči) 2 hodiny 6. Právní minimum pro pedagogickou praxi – základní právní povědomí (práva a povinnosti asistenta pedagoga ve vztahu k zaměstnavateli, ve vztahu k žákovi – např. bezpečnost, citlivé údaje, atd. ) 2 hodiny II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY (lektoři: PaedDr. Jiří Knoll, PhDr. Petra Novotná, PhDr. Jana Mervartová, Mgr. PhDr. Roman Miletín, PhDr. Andrea Šmejdová) (časová dotace 20 vyučovacích hodin) 1. Základy psychologie (předmět psychologie, systém – rozdělení, aplikovaná psychologie – význam pro školní praxi – formy motivace žáků v procesu vzdělávání) 2 hodiny 2. Obecná psychologie (vybrané pojmy obecné psychologie – počitky, vjemy, myšlení, paměť, volní procesy) 3 hodiny 3. Vývojová psychologie (ontogenetický vývoj – klasifikace a základní charakteristické rysy věkových období, rozdíly v psychickém vývoji chlapců a dívek, využití v procesu vzdělávání a učení – rozvoj dovedností a schopností v daném věkovém období, vývojově podstatné sociální vztahy) 5 hodin 4. Psychologie osobnosti (struktura, faktory psychického vývoje osobnosti, disharmonický vývoj osobnosti, sociální učení) 4 hodiny 5. Psychohygiena edukačního procesu (proces učení a jeho ovlivňování - vnější a vnitřní faktory učení) 2 hodiny 6. Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga (komunikace – strategie vedení rozhovoru: pedagog - žák, pedagog - rodič, pedagog – pedagog, konflikty a jejich zvládání; základní znalosti řešení výchovných problémů, mediace, cílená zpětná vazba, sebepoznání, sebereflexe) 4 hodiny III. SPECIÁLNÍ TÉMATA PRO ASISTENTY PEDAGOGA (lektoři: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá, Mgr. Jakub Vávra, PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová) (časová dotace 48 vyučovacích hodin) Základy speciální pedagogiky 1. Speciální pedagogika (teoretická východiska - předmět, úkoly a cíle, klasifikace speciální pedagogiky – disciplíny spec. ped, současné trendy) 1 hodina 2. Právní rámec problematiky – možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínky a prostředky rozvoje, podpůrné mechanismy 5 hodin 3. Systém školských poradenských zařízení (charakteristika zařízení, ŠPP, spolupráce škol a školských poradenských zařízení) 2 hodiny Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Druhy zdravotního postižení (základní pojmy, základní klasifikace – vrozené x získané, dle úrovně postižení, vícenásobná postižení, žák mimořádně nadaný) 3 hodiny 2. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 2 hodiny 3. Možnosti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (modely začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogického procesu, obecné didaktické zásady) 2 hodiny 4. Výchova a vzdělávání žáků s mentálním postižením (MP – základní pojmy, klasifikace, možnosti vzdělávání, individualita dítěte s MP, didaktické zásady, profesní volba, možnosti uplatnění, sociální vztahy) 6 hodin 5. Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra /PAS (etiologie vzniku, klasifikace a základní formy PAS – projevy chování, možnosti vzdělávání žáků s PAS – metody a formy práce, zásady přístupu k dítěti s PAS 4 hodiny 6. Výchova a vzdělávání žáků se smyslovým postižením (druhy smyslového postižení, možnosti vzdělávání žáků se smyslovým postižením dle druhu a úrovně postižení, zásady přístupu, kompenzační pomůcky, alternativní způsoby komunikace, profesní volba, sociální začlenění) 6 hodin 7. Výchova a vzdělávání žáků se somatickým postižením (základní pojmy a klasifikace, možnosti vzdělávání žáků se somatickým postižením, kompenzační pomůcky, možnosti uplatnění a sociální začlenění 3 hodiny 8. Výchova a vzdělávání žáků s kombinovaným/vícenásobným postižením (druhy postižení, možnosti začlenění, zásady přístupu dle druhu a úrovně postižení, možnosti výchovy a vzdělávání, sociální začlenění a uplatnění 3 hodiny 9. Výchova a vzdělávání s vývojovými poruchami učení a chování (sy ADHD, sy ADD, hyperkinetické dítě, poruchy učení – základní pojmy, charakteristika, vnější projevy, základní principy přístupu ve výchově a vzdělávání, náprava, profesní volba, sociální začlenění 4 hodiny 10. Výchova a vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných (charakteristika jednotlivých kategotií sociálně znevýhodněných, rizikové chování, formy náhradní výchovné péče v ČR, systém prevence, ) 5 hodin 11. Výchova a vzdělávání žáků mimořádně nadaných (charakteristika, didaktické zásady a specifika přístupu, sociální začlenění) 2 hodiny  
 Poznámka: Pro občany Ukrajiny je kvalifikační studium plně hrazeno z dotačního programu dětského fondu UNICEF. MIMOŘÁDNÁ DOTACE pro účastníky z ČR se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou (a vyšším): část účastnického poplatku je hrazena z dětského fondu UNICEF, spoluúčast ve výši 3000,-. Termíny jednotlivých přednášek: 10.1., 25.1., 1.2., 6.2., 17.2., 8.3., 9.3., 19.3., 21.3., 2.4., 13.4., 18.4., 23.4.,21.5. 2024 Přihlášeným zájemcům budou zaslány podrobné informace.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka