CCV Pardubice


Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 Kód akce: 1807140 
 Název akce: Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů 
 Termín konání: leden 2024 od 08:00 
 Rozsah akce: 250 h přímé a nepřímé výuky
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Tematické okruhy: 1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství 2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 5. Systém primární prevence ve školství 6. Školní třída, její vedení a diagnostika 7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 8. Sociálně nežádoucí jevy 9. Monitorování a evaluace primární prevence  
 Doporučeno pro: učitele, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Vstupní požadavky: Kopie diplomu magisterského studijního programu učitelských oborů nebo kopii diplomu magisterského studijního programu neučitelského plus kopii osvědčení o Studiu pedagogiky (zašlete společně se závaznou přihláškou). 
 Lektor:  
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 23000 Kč 
 Tematická náplň: Celkově program zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky. Systém studia tvoří 9 tématicky zaměřených seminářů o celkovém rozsahu 224 hodin a 26 hodin stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Tematické okruhy: 1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství Úvod do studijního programu – 1 hodina Teoretická a legislativní zázemí, definice základních pojmů – 3 hodiny Modely primární prevence u nás a ve světě, srovnání prevence ve školách EU a ČR – 2 hodiny Prevence v kontextu školských poradenských služeb – 2 hodiny Obsah: definice základních pojmů – školní preventivní strategie – minimální preventivní program. Teoretická a legislativní zázemí, srovnání prevence ve školách EU a ČR, legislativní rámec. Postup při zpracování minimálně preventivního programu, vnější zdroje pro tvorbu minimálně preventivního programu, stanovení cílů minimálně preventivního programu školy, skladba aktivit minimálně preventivního programu pro jednotlivé cílové skupiny (žáci, rodiče, pracovníci školy). Vymezení principů evaluace preventivních programů, zpracování a evidování dokumentace, přehled stávající legislativy a z ní vyplývající doporučené přílohy minimálně preventivního programu. Metody: Výklad, prezentace, skupinová práce, projektové vyučování – tvorba modelu preventivního programu pro všechny typy škol. CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 8 hodin LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - PhDr. Petra Novotná, PeadDr. Jiří Knoll 2. Právní rámec pro práci školního metodika prevence Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky – aktuální znění – 2hod Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – 1 hod Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů – 2hod Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – 1hod Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – 2hod Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů -2hod Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – 1hod Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – 1hod Prováděcí předpisy k zákonům č. 561/2004 Sb. a 563/2004 Sb., zejména vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných- 1hod nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků – 1hod Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému- 1hod Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - 1hod. Všechny uvedené právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů. CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 16 hodin (2x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - PaedDr. Jiří Knoll, PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, PaedDr. Štoček Milan 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb Standardy primární prevence, definice základních pojmů, školní preventivní strategie, minimální preventivní program. Primární prevence specifická, nespecifická, všeobecná, selektivní, infikovaná. Zásady efektivní primární prevence – 4 hod Tvorba minimálního preventivního programu (MPP) v podmínkách školy včetně techniky tvorby. Zohlednění specifik a potřeb školy. Způsob zpracování a stanovení cílů MPP. Skladba aktivit minimálně preventivního programu pro jednotlivé cílové skupiny – žáci, rodiče, pracovníci školy. Zpracování a evidování dokumentace, přehled stávající legislativy a z ní vyplývající doporučené přílohy MPP. Dokumentace školního metodika prevence- povinná, doporučená. Vymezení principů evaluace MPP – 8 hod Zvláštnosti MPP různých typů škol a školských zařízení. Specifika MPP dle cílových skupin, dle věku cílových skupin, dle sociokulturního znevýhodnění, dle speciálně vzdělávacích potřeb – 4 hod Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství, analýza stavu – rizikovosti jednotlivých faktorů, nastavení prevence – všeobecné, preventivní, indikované. Příklady dobré praxe – 8 hod. CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 24 hodin (3x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Jana Klementová 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy Etické zásady poradenské a preventivní práce ve školství. Etický kodex v podmínkách školy a školského zařízení. Pomoc a pomáhání v podmínkách školy a školského zařízení – 4hod Dvojí role: učitel-školní metodik prevence. Sociální pomoc a sociální kontrola. Role pomáhajících profesionálů ve školství – 4hod Spolupráce s managementem školy a ostatními členy pedagogického sboru. Efektivní spolupráce, zásady týmové spolupráce – 8hod Standardní činnosti školního metodika prevence – 4hod Aplikace programu primární prevence do systému práce ve škole (monitoring, evaluace) – 4hod Seznámení s etickými kodexy pracovníků v poradenských službách, seznámení se systémem preventivních služeb v kontextu školství, spolupráce s dalšími resorty, vymezení zapojených subjektů, vymezení zásad efektivní primární prevence zneužívání návykových látek, vymezení činností školního metodika prevence- metodické a koordinační činností, informační činnosti, kvalifikační předpoklady pro výkon metodika prevence, informační zdroje s obsahovou náplní primární prevence, prevence rizikového chování ve školách. Vytvoření ucelené představy o roli metodika primární prevence, jeho činnostech, právech a povinnostech, získání dovednosti zpracovat a následně realizovat minimální preventivní program. Metody: Výklad, prezentace, skupinová práce, tvorba evaluačních nástrojů CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 24 hodin (3x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Petr Dřínovský 5. Systém primární prevence ve školství Strategie primární prevence na národní, krajské a regionální úrovni. Státní orgány pracující v oblasti primární prevence – 4 hod Role krajského koordinátora prevence ve školství a okresního metodika preventivních aktivit – 4hod Síť pracovišť poskytujících preventivní, poradenské a léčebné služby orientované na rizikové chování – 2 hod Úloha policie v prevenci, orgánů sociálně právní ochrany dětí, probační služba, soudy – 2 hod Sdílení zkušeností z oblasti primární prevence ve všech úrovních včetně systému nabízených služeb pro primární prevenci – 4 hod CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 16 hodin (2x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Mgr. Renata Černíková 6. Školní třída, její vedení a diagnostika Školní třída jako sociální skupina a vztahová síť školy. Základní principy sociální skupiny v rámci školní třídy. Klima třídy a klima školy – možnosti ovlivňování – 4hod Koheze třídy, základní patologie školní třídy. Základní principy koheze třídy. Možná rizika spojená s nezdravými sociálními vztahy v rámci třídního kolektivu – 4hod Pozice a role žáka ve školní třídě. Základní role včetně principů jejich rozdělení, jak je rozpoznat. Techniky a mechanismy pro ovlivňování a práci s rolemi – 2hod Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod, interpretace) Sociometrická měření. Speciálně pedagogická diagnostika a psychologická diagnos. – 4hod Práce se školní třídou (na základě výsledků diagnostiky, screeningu, monitoringu apod.) Základní mechanismy pro podporu vzájemné spolupráce, tolerance a důvěry mezi žáky. Vrstevnické vztahy, jejich pozitiva a negativa, práce s vrstevnickým tlakem. Cílené preventivní a interaktivní programy – obsahy, principy – 8hod Role učitele ve vedení třídy. Nutné předpoklady osobnostní a odborné pro práci pedagoga Kompetence pedagoga při vedení školní třídy – 2hod Projevy sociálně nežádoucích jevů ve třídě. Narušení vzájemných vztahů mezi žáky. Nerespektování autorit a pravidel. Nevhodné vrstevnické party. Ohrožení závislostním chováním – 4 hod Porozumění fungování školní třídy jako sociální skupiny, schopnost zjištění aktuálního klimatu ve třídě, ztotožnění se s rolí pedagoga obecně, rolí třídního učitele, znalost možných základních sociálních rolí ve třídě jako sociální skupině. Získání dovednosti aplikovat konkrétní způsoby práce se třídou na podporu zdravých sociálních vztahů mezi žáky, podporu respektování pravidel a autority, orientace v možných odborných intervencích pro práci s třídními kolektivy – 4 hod CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 32hod (4x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Jana Klementová, PhDr. Andrea Šmejdová, Mgr. Petr Dřínovský 7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) Definice rodiny (kulturně-antropologická podmíněnost). Rodinné systémy a jejich vliv na chování a fungování dítěte ve škole. Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny – 4hod Strategie výchovy v rodinách. Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu. Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí – 4 hod Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě. Řešení konkrétních situací. Příklady z praxe. Metody a způsoby, jak postupovat v jednotlivých situacích – 4 hod Komunikační dovednosti - komunikace s rodinou a osobami odpovědnými za výchovu se školou, strategie vedení rozhovoru, komunikace s rodiči žáka se závažnými problémy (závislosti, šikana) – 8 hod Asertivní jednání a efektivní řešení konfliktů – 4 Vedení rozhovoru- krizově intervenčního, vyšetřovacího, podpůrného, poradenského. Komunikace s obtížným klientem – mlčícím, manipulujícím, agresivním. Vedení komunitního kruhu, možnosti ovlivňování problémového chování. Reflexe konkrétních případů z praxe – 8 hod Seznámení s podstatou rodinného systému a jeho vlivu na vývoj dítěte s přesahem na jeho fungování a chování ve škole. Osvojení si dovednosti vhodných způsobů komunikace s rodiči či osobami odpovědnými za výchovu. CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 32 hodin (4x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - PhDr. Andrea Šmejdová, PaedDr. Jiří Knoll, PhDr. Jana Mervartová, PhDr. Roman Miletín, Mgr. Helena Wiesenbergová, Mgr. Petr Dřínovský 8. Sociálně nežádoucí jevy Závislost na návykových látkách. Problematika netolismu. Gambling. Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy návykových látek, jejich účinek, role školy při řešení problémů se závislostí s přesahem do konkrétní role metodika prevence, možné způsoby řešení, legislativní rámec – 8hod. Sekty. Extrémismus. Xenofobie, rasismus. Záškoláctví. Kriminální chování. Vandalismus, vývojová specifika, role pedagogických pracovníků při řešení těchto jevů, legislativní rámec, spolupráce s ostatními institucemi, vhodná řešení. Agresivní chování. Vymezení pojmů včetně konkrétních informací charakterizujících tyto jevy, projevy, příčiny, vývojová specifika, role pedagogických pracovníků při řešení těchto jevů, legislativní rámec, spolupráce s ostatními institucemi, vhodná řešení – konkrétní metody – 8hod. Zneužívání a týrání. Sebepoškozování. Domácí násilí. Vymezení pojmů včetně konkrétních informací charakterizujících tyto jevy, projevy, příčiny, vývojová specifika, role pedagogických pracovníků při řešení těchto jevů, legislativní rámec, spolupráce s ostatními institucemi, vhodná řešení – konkrétní metody. Poruchy příjmu potravy. Vymezení pojmu, etiologie a projevy, vývojová specifika, vliv prostředí na vznik poruchy, vhodné a účinné způsoby pomoci, role pedagogických pracovníků při řešení těchto jevů – 8 hod. Šikana. Vymezení pojmu, šikana jako závislostní chování, specifika šikany v kontextu školní třídy, legislativní rámec, správné způsoby řešení, možná spolupráce s ostatními institucemi, první pomoc při řešení šikany – 24 hodin. Systém péče o žáky ohrožené rizikovým chováním. Systém péče o ohrožené žáky, které nabízí jednotlivé resorty – resort školství, zdravotnictví a sociální. Typy zařízení a jejich cílová klientela, nabízené služby, přesah na neziskový sektor – 8hod. CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 56 hodin (7x8) LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: alternace - Mgr. Kateřina Kábelová, PhDr. Andrea Šmejdová, PaedDr. Jiří Knoll, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Jana Klementová, Mgr. Petr Dřínovský 9. Monitorování a evaluace primární prevence - Monitorovací schéma školy včetně metodických pokynů – tvorba, realizace – 4 hod Metody shromažďování informací pro proces monitorování a evaluace – 4 hod Jak uchovávat a jak pracovat s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního procesu, praktické dovednosti – 4hod Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků. Tvorba dotazníků pro různou cílovou skupinu a způsob jejich zpracování – 4hod CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE: 16 hodin LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Mgr. Jana Klementová Cíl: Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Studijní program bude rozdělen do dvou let. V rámci studia vypracují frekventanti studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ukončení studia: Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce před komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení ústní zkoušky před komisí získává osvědčení o absolvování studia.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka