CCV Pardubice


Klíčové kompetence současných rodičů při výchově dítěte a spolupráce se školou

 Kód akce: 1605441 
 Název akce: Klíčové kompetence současných rodičů při výchově dítěte a spolupráce se školou 
 Termín konání: 17. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: CO CHARAKTERIZUJE SOUČASNOU RODINU? Chybí očekávání trvalosti vztahu. Nízká stabilita rodiny. Odklad uzavření prvního manželství do vyššího věku. Odsouvání rodičovství na pozdější období - reprodukceschopnost? Předmanželská zkušenost v oblasti sexu. Intimní vztah a trvalé partnerství bez vazby na jeho přirozené možné důsledky. DALŠÍ ZNAKY CHARAKTERIZUJÍCÍ SOUČASNOU RODINU. Akceptace dvoukariérové rodiny, životní tempo. Výchovné působení rodičů je nahrazováno institucemi. Činnosti dříve zajišťované rodinou zajišťuje společnost?! Omezování bezprostředních mezilidských kontaktů. Specifičnost mužské a ženské role – změny. OBECNĚ SE PROJEVUJE výrazná zaměřenost na zájem jednotlivce nadbytek materiální i podnětový, chybění vyššího životního principu (cíle, autority, víra, životní přesah). ZÁKLADNÍ FUNKCE RODINY Biologická, či reprodukční funkce. Materiální, či ekonomická funkce. Výchovná, či socializační funkce. Emocionální funkce. VÝZNAM RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ PRO DÍTĚ. Rodiče poskytují svému dítěti v průběhu přirozených společných aktivit ničím nezastupitelný komplementární model chování dvou pohlavních pólů zastoupených v přírodě. Jakékoliv nahrazování rodičů v jeho prvních letech života komplikuje dítěti do značné míry chápání signálů, které mu okolní svět vysílá, nejsou-li mu předem zprostředkovány v přirozené interakci s rodiči. CO RODINA ZAJIŠŤUJE DÍTĚTI. Nejuniverzálnější socializační činitel Poskytuje identifikační vzory, včetně předpokládaného chování muže a ženy. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem a poskytuje mu sociální normy. Uplatňuje se jako regulátor chování. Umožňuje mu praktické ověřování získaných dovednost. V rodině se utváří vztah k sobě samému, personálnímu okolí i společnosti jako celku. ZDRAVÁ A FUNKČNÍ RODINA nejdůležitější faktory rodinné harmonie, funkčnosti a stability jsou: tvořivost, jasně vymezené role a schopnost jednotlivců zastupovat se v nich. Jasně vymezená vedoucí role a podpora její autority ze strany ostatních, jasnost komunikace, způsob vyjadřování konfliktů a účinnost interakce při jejich řešení. RODIČ, DÍTĚ A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU. Význam školy, přístup rodiče ke vzdělání, respektování autority rodiče, pedagoga… Vztahy mezi spolužáky. Odpovědnost za výchovu a vzdělání dítěte, žáka, studenta… Přístup k životu a budoucímu zaměstnání.  
 Doporučeno pro: učitelů MŠ, ZŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: CO CHARAKTERIZUJE SOUČASNOU RODINU? Chybí očekávání trvalosti vztahu. Nízká stabilita rodiny. Odklad uzavření prvního manželství do vyššího věku. Odsouvání rodičovství na pozdější období - reprodukceschopnost? Předmanželská zkušenost v oblasti sexu. Intimní vztah a trvalé partnerství bez vazby na jeho přirozené možné důsledky. DALŠÍ ZNAKY CHARAKTERIZUJÍCÍ SOUČASNOU RODINU. Akceptace dvoukariérové rodiny, životní tempo. Výchovné působení rodičů je nahrazováno institucemi. Činnosti dříve zajišťované rodinou zajišťuje společnost?! Omezování bezprostředních mezilidských kontaktů. Specifičnost mužské a ženské role – změny. OBECNĚ SE PROJEVUJE výrazná zaměřenost na zájem jednotlivce nadbytek materiální i podnětový, chybění vyššího životního principu (cíle, autority, víra, životní přesah). ZÁKLADNÍ FUNKCE RODINY Biologická, či reprodukční funkce. Materiální, či ekonomická funkce. Výchovná, či socializační funkce. Emocionální funkce. VÝZNAM RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ PRO DÍTĚ. Rodiče poskytují svému dítěti v průběhu přirozených společných aktivit ničím nezastupitelný komplementární model chování dvou pohlavních pólů zastoupených v přírodě. Jakékoliv nahrazování rodičů v jeho prvních letech života komplikuje dítěti do značné míry chápání signálů, které mu okolní svět vysílá, nejsou-li mu předem zprostředkovány v přirozené interakci s rodiči. CO RODINA ZAJIŠŤUJE DÍTĚTI. Nejuniverzálnější socializační činitel Poskytuje identifikační vzory, včetně předpokládaného chování muže a ženy. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem a poskytuje mu sociální normy. Uplatňuje se jako regulátor chování. Umožňuje mu praktické ověřování získaných dovednost. V rodině se utváří vztah k sobě samému, personálnímu okolí i společnosti jako celku. ZDRAVÁ A FUNKČNÍ RODINA nejdůležitější faktory rodinné harmonie, funkčnosti a stability jsou: tvořivost, jasně vymezené role a schopnost jednotlivců zastupovat se v nich. Jasně vymezená vedoucí role a podpora její autority ze strany ostatních, jasnost komunikace, způsob vyjadřování konfliktů a účinnost interakce při jejich řešení. RODIČ, DÍTĚ A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU. Význam školy, přístup rodiče ke vzdělání, respektování autority rodiče, pedagoga… Vztahy mezi spolužáky. Odpovědnost za výchovu a vzdělání dítěte, žáka, studenta… Přístup k životu a budoucímu zaměstnání. Absolvent si prohloubí klíčové kompetence v oblasti pohledu na současnou rodinu. Seznámí se se znaky a funkcemi rodiny, významem klíčových rodičovských kompetencí pro dítě, novými trendy ve vzdělávání dětí, s minimalizací a eliminací negativních dopadů nevhodných výchovných vzorců do výchovy a vzdělávání. Tématem bude též zdravá a funkční rodina a její vliv na vývoj dítěte. Nedílnou součástí semináře, na níž je zaměřena hlavní pozornost je spolupráce rodiče, dítěte a školy.V rámci praktické části si osvojí základní postupy při práci rodiny a školy, s nácvikem funkční komunikace a pozitivní ovlivňování sociálního chování dítěte 
 Poznámka: Vzdělávací program je možné hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka