CCV Pardubice


Tvořivá literární výchova s prvky dramatické výchovy

 Kód akce: 0401441 
 Název akce: Tvořivá literární výchova s prvky dramatické výchovy 
 Termín konání:  7. 2023 od 13:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Působení literárních žánrů je dlouhodobé a neomezující. Využití literárních ukázek vede k uplatnění námětů a her rozvíjejících tvořivé myšlení. V předčtenářské etapě vnímá dítě pouze poslechem, ale literární žánr má účinky na představivost a fantazii dítěte, na rozvoj všech strukturálních složek jedince. Literatura napomáhá víře, že mnohé se dá v životě zvládnout a tvořivě řešit. Přehled témat výuky Tématicky je seminář zaměřen na Hry se zvířaty (živočichy). Základem je využití hry jako prostředku pro rozvoj poznávacích procesů dítěte, pro posilování jeho sebevědomí a současně sebeovládání Hra předpokládá respektování pravidel a kolektivu, vede k sebepoznávání, k sebepojetí, učí sebehodnocení, umožňuje poznat moc pochvaly a povzbuzení. Praktická cvičení představují náměty ke zlepšení řečových a psychosomatických dovedností, napomáhají orientaci v okolním světě a k přijetí kulturních hodnot; formují vztahy ke knize, odhalují její funkce poznávací, estetické, formativní, zábavné, relaxační aj. Práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny: • práce s poezií, jež nabízí vyšší stupeň myšlenkové činnosti, tj. mluvení, rozhovor, kladení otázek; • nabídka pracovních činností, jež rozvíjejí práci obou hemisfér (např. vystřihování, kresebné cviky); • nonverbální komunikace, mimické dorozumívání při napodobování zvuků zvířat; • tlumočení pohybové pantomimy; • nabídka poznávacích a racionálních aktivit (potrava zvířat, dorozumívací slovník živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); • projevování postojů k problémům ; • práce s nonsensovou poezií – tvoření vlastních slov, hra s rýmem; • emocionální uchopení textu – prožívání; • texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, L. P. Šruta, Štíplové, Vodňanského, J. Žáčka aj. 
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Působení literárních žánrů je dlouhodobé a neomezující. Využití literárních ukázek vede k uplatnění námětů a her rozvíjejících tvořivé myšlení. V předčtenářské etapě vnímá dítě pouze poslechem, ale literární žánr má účinky na představivost a fantazii dítěte, na rozvoj všech strukturálních složek jedince. Literatura napomáhá víře, že mnohé se dá v životě zvládnout a tvořivě řešit. Přehled témat výuky Tématicky je seminář zaměřen na Hry se zvířaty (živočichy). Základem je využití hry jako prostředku pro rozvoj poznávacích procesů dítěte, pro posilování jeho sebevědomí a současně sebeovládání Hra předpokládá respektování pravidel a kolektivu, vede k sebepoznávání, k sebepojetí, učí sebehodnocení, umožňuje poznat moc pochvaly a povzbuzení. Praktická cvičení představují náměty ke zlepšení řečových a psychosomatických dovedností, napomáhají orientaci v okolním světě a k přijetí kulturních hodnot; formují vztahy ke knize, odhalují její funkce poznávací, estetické, formativní, zábavné, relaxační aj. Práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny: • práce s poezií, jež nabízí vyšší stupeň myšlenkové činnosti, tj. mluvení, rozhovor, kladení otázek; • nabídka pracovních činností, jež rozvíjejí práci obou hemisfér (např. vystřihování, kresebné cviky); • nonverbální komunikace, mimické dorozumívání při napodobování zvuků zvířat; • tlumočení pohybové pantomimy; • nabídka poznávacích a racionálních aktivit (potrava zvířat, dorozumívací slovník živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); • projevování postojů k problémům ; • práce s nonsensovou poezií – tvoření vlastních slov, hra s rýmem; • emocionální uchopení textu – prožívání; • texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, L. P. Šruta, Štíplové, Vodňanského, J. Žáčka aj. Kurikulární dokumenty RVP a ŠVP pro předškolní vzdělávání nový přístup při výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Základem těchto dokumentů je respekt k individualitě jedince, který bude umět jednat samostatně a tvořivě. Jedním z požadavků tvůrců RVP pro předškolní je uplatňování aktivit obsahující prvky hry a tvořivosti. Cílem nabízeného semináře nabídnout spektrum aktivit, jež tvořivost dětí rozvíjejí, a seznámit pedagogy s psychologickými a biologickými předpoklady tvořivého myšlení.. Děti od narození do zhruba pěti let jsou v tzv. prekretivním stádiu, v stadiu prvního vzestupu tvořivé aktivity. V pátém roce tvořivá aktivita dítěte vrcholí. K uvolnění prostoru pro tvořivou aktivitu slouží literární výchova, jež nabízí nepřeberné množství interpretačních způsobů práce. Pedagogové se seznámí s knižními tituly zajišťujícími umělecko-estetické hodnoty. Předložené náměty nabízejí vhled do všech vzdělávacích oblastí, podporují klíčové kompetence a respektují obecné i specifické cíle RVP MŠ. V interaktivním semináři si pedagogové vyzkoušejí metody, jež uplatní v MŠ při didaktické interpretaci krásné literatury: - povzbudí elementární tvořivé dovednosti; - odstraní nevhodné mluvní zvyky; - zajistí fonetickou správnost mluvy; - vytvoří artikulační základny; - nabídnou jazykové podněty, rozhojní slovní zásobu; - zpřesní výrazové promluvy, vytváří konstrukce souvětí; - podporují zvídavost a zájem; - motivují k poslechu beletrie; - uplatní prvky dramatické výchovy; - přiblíží dětem žánry a formy lidové slovesnosti a krásné literatury apod. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka