CCV Pardubice


Podpora při vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopnosti v MŠ - webinář

 Kód akce: 0231141 
 Název akce: Podpora při vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopnosti v MŠ - webinář 
 Termín konání: 27. 2023 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsah modulu je zaměřen na získání základní orientace posluchačů v oblasti osvojování řeči, problematika narušené komunikační schopnosti (NKS) a prevence specifických poruch učení (SPU) u dětí. Důraz je kladen na osvojení znalostí a dovedností posluchačů využitelných v jejich pedagogické praxi při poskytování podpůrných opatření (PO) dětem v MŠ. V teoretické části budou posluchači seznámeni se základní terminologií, s problematikou rizik vzniku SPU a s nejčastějšími poruchami řeči u dětí (poruchami artikulace, poruchami plynulosti a tempa řeči, poruchami zvuku řeči, s poruchami v oblasti porozumění a tvorby řeči). Seznámí se s jejich příčinami, projevy v jednotlivých jazykových rovinách a důsledky ve vzdělávání. Seznámí se s přístupy a možnostmi využití PO při společném vzdělávání dětí s NKS a riziky vzniku SPU, jak tato rizika eliminovat. Posluchači získají též informace o dostupnosti logopedické péče ve školství. V praktické části v souladu s platnou legislativou budou účastníci seznámeni s PO poskytovaným dětem s narušenou komunikační schopností a riziky vzniku NKS a SPU z hlediska stupňů PO v mateřských školách (PLPP, IVP, předmět speciálně pedagogické péče - role speciálního pedagoga, pedagogická intervence, role asistenta pedagoga - zaměření na využívání AAK, metody a organizace výuky, hodnocení dětí, podpora školských poradenských zařízení). Posluchačům budou představeny konkrétní možnosti, pedagogické metody a metodické postupy (např. AAK - strukturované učení, strukturovaný plán dne, praktické ukázky využití), doporučení pro práci pedagogů s dětmi s daným typem vzdělávacích potřeb v rámci společného vzdělávání v MŠ v souladu s RVP PV. Teoretická část - Vývoj řeči dítěte v období od narození do 6 let věku (řečové mezníky ve vývoje řeči). Jazykové roviny - jejich význam pro úspěšné vzdělávání - foneticko- fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická. Narušená komunikační schopnost - terminologické vymezení a nejčastější poruchy řeči v MŠ. Přehled jednotlivých poruch řeči a jejich dopad do vzdělávání v MŠ - dyslálie, dysartrie, koktavost, breptavost, huhňavost, verbální dyspraxie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, mutizmus, symptomatické vady řeči jako symptomy jiných primárních postižení. Specifické poruchy učení - terminologické vymezení a provázanost s narušenou komunikační schopností (specifický logopedický nález, opožděný vývoj řeči) a jaké jsou následné dopady do vzdělávání. Děti, které jsou v riziku vzniku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení, a jejich další možnosti ve vzdělávání. Diagnostika v ŠPZ (SPC a PPP) - obvyklé postupy ŠPZ (PPP a SPC). Význam logopedické prevence a působení logopedů, logopedických asistentů v souladu s platnou školskou legislativou v MŠ - ŠZ č. 82/2015 Sb. § 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Metodické doporučení pro zajištění logopedické péče ve školství. Praktická část - 4 hodiny Možnosti Podpůrných opatření v mateřské škole. Orientace ve stupních podpory u dětí s NKS a rizikem SPU. IVP - v souladu s RVP a jeho možnosti v oblasti NKS - ukázka. Úpravy ŠVP předškolním vzdělávání dětí se SVP. Metody a organizace ve vzdělávání v MŠ využívané pro žáky s NKS, pedagogické přístupy v rámci MŠ. Předmět speciálně pedagogické péče v MŠ. Využitelnost asistenta pedagoga u dětí s NKS. Pomůcky využívané v pedagogické praxi - ukázka. Metody, zásady a přístupy v pedagogické praxi při společném vzdělávání žáků s NKS v MŠ. Příklad dobré praxe pro MŠ. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Obsah modulu je zaměřen na získání základní orientace posluchačů v oblasti osvojování řeči, problematika narušené komunikační schopnosti (NKS) a prevence specifických poruch učení (SPU) u dětí. Důraz je kladen na osvojení znalostí a dovedností posluchačů využitelných v jejich pedagogické praxi při poskytování podpůrných opatření (PO) dětem v MŠ. V teoretické části budou posluchači seznámeni se základní terminologií, s problematikou rizik vzniku SPU a s nejčastějšími poruchami řeči u dětí (poruchami artikulace, poruchami plynulosti a tempa řeči, poruchami zvuku řeči, s poruchami v oblasti porozumění a tvorby řeči). Seznámí se s jejich příčinami, projevy v jednotlivých jazykových rovinách a důsledky ve vzdělávání. Seznámí se s přístupy a možnostmi využití PO při společném vzdělávání dětí s NKS a riziky vzniku SPU, jak tato rizika eliminovat. Posluchači získají též informace o dostupnosti logopedické péče ve školství. V praktické části v souladu s platnou legislativou budou účastníci seznámeni s PO poskytovaným dětem s narušenou komunikační schopností a riziky vzniku NKS a SPU z hlediska stupňů PO v mateřských školách (PLPP, IVP, předmět speciálně pedagogické péče - role speciálního pedagoga, pedagogická intervence, role asistenta pedagoga - zaměření na využívání AAK, metody a organizace výuky, hodnocení dětí, podpora školských poradenských zařízení). Posluchačům budou představeny konkrétní možnosti, pedagogické metody a metodické postupy (např. AAK - strukturované učení, strukturovaný plán dne, praktické ukázky využití), doporučení pro práci pedagogů s dětmi s daným typem vzdělávacích potřeb v rámci společného vzdělávání v MŠ v souladu s RVP PV. Teoretická část - Vývoj řeči dítěte v období od narození do 6 let věku (řečové mezníky ve vývoje řeči). Jazykové roviny - jejich význam pro úspěšné vzdělávání - foneticko- fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická. Narušená komunikační schopnost - terminologické vymezení a nejčastější poruchy řeči v MŠ. Přehled jednotlivých poruch řeči a jejich dopad do vzdělávání v MŠ - dyslálie, dysartrie, koktavost, breptavost, huhňavost, verbální dyspraxie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, mutizmus, symptomatické vady řeči jako symptomy jiných primárních postižení. Specifické poruchy učení - terminologické vymezení a provázanost s narušenou komunikační schopností (specifický logopedický nález, opožděný vývoj řeči) a jaké jsou následné dopady do vzdělávání. Děti, které jsou v riziku vzniku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení, a jejich další možnosti ve vzdělávání. Diagnostika v ŠPZ (SPC a PPP) - obvyklé postupy ŠPZ (PPP a SPC). Význam logopedické prevence a působení logopedů, logopedických asistentů v souladu s platnou školskou legislativou v MŠ - ŠZ č. 82/2015 Sb. § 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Metodické doporučení pro zajištění logopedické péče ve školství. Praktická část - Možnosti Podpůrných opatření v mateřské škole. Orientace ve stupních podpory u dětí s NKS a rizikem SPU. IVP - v souladu s RVP a jeho možnosti v oblasti NKS - ukázka. Úpravy ŠVP předškolním vzdělávání dětí se SVP. Metody a organizace ve vzdělávání v MŠ využívané pro žáky s NKS, pedagogické přístupy v rámci MŠ. Předmět speciálně pedagogické péče v MŠ. Využitelnost asistenta pedagoga u dětí s NKS. Pomůcky využívané v pedagogické praxi - ukázka. Metody, zásady a přístupy v pedagogické praxi při společném vzdělávání žáků s NKS v MŠ. Příklad dobré praxe pro MŠ. Absolvent si prohloubí profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání dětí se SVP v kontextu společného vzdělávání. Absolvent se orientuje v základních etapách vývoje řeči, v základní terminologii, druzích a projevech narušené komunikační schopnosti Absolvent se orientuje ve volbě pedagogických přístupů k dětem s NKS a rizikem vzniku SPU a možných pomůckách využitelných v pedagogické praxi.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Webinář bude probíhat přes Microsoft Teams v tomto časovém rozložení: 8:00-9:30, 9:45-11:15, 11:45-13:15, 13:30-15:00 hod. Odkaz k připojení bude zaslán den před konáním na e-amilovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka