CCV Pardubice


Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči

 Kód akce: 0201440 
 Název akce: Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči  
 Termín konání: Od 19. 2024 do 18.dubna 2024 od 09:00 
 Rozsah akce: 60 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Modul I Systém logopedické péče Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství, organizace, úloha. Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické péče v resortu školství. Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnost- definování, klasifikace - přehled. Modul II Ontogenetický vývoj řeči Ontogeneze řeči, pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný vzor řeči, prevence poruch opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských obtíží. Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Vztah mezi NKS a vadným držením těla ( praktické ukázky). Fonetika - základní poznatky. Soustava českých hlásek - samohlásky, souhlásky. Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení. Modul III Fyziologický a narušený vývoj řeči. Respirační, fonační a artikulační ústrojí , anatomie a fyziologie, inervace (hlavové nervy) Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení, praktické ukázky, hry. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči Podpora přirozeného rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování obratnosti mluvidel, smyslová výchova, rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu. Individuální vzdělávací plán – rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským poradenským zařízením. Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou. Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová výchova, diskuse, závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu. Dyslalia (porucha výslovnosti, patlavost) - etiologie, klasifikace, diagnostika. Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci dyslalie. Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího programu. Modul V Pedagogická praxe - 20 hodin V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.  
 Doporučeno pro: učitele/učitelky MŠ nebo přípravné třídy ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.  
 Lektor: Mgr. Helena Kolbábková, speciální pedagog, učitelka speciální MŠ pro nápravu vad výslovnosti
Mgr. Zdeňka Klempová, speciální pedagog, logoped
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 7400 Kč 
 Tematická náplň: Modul I Systém logopedické péče Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství, organizace, úloha. Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické péče v resortu školství. Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnost- definování, klasifikace - přehled. Modul II Ontogenetický vývoj řeči Ontogeneze řeči, pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný vzor řeči, prevence poruch opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských obtíží. Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Vztah mezi NKS a vadným držením těla ( praktické ukázky). Fonetika - základní poznatky. Soustava českých hlásek - samohlásky, souhlásky. Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení. Modul III Fyziologický a narušený vývoj řeči. Respirační, fonační a artikulační ústrojí , anatomie a fyziologie, inervace (hlavové nervy) Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení, praktické ukázky, hry. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči Podpora přirozeného rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování obratnosti mluvidel, smyslová výchova, rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu. Individuální vzdělávací plán – rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským poradenským zařízením. Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou. Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová výchova, diskuse, závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu. Dyslalia (porucha výslovnosti, patlavost) - etiologie, klasifikace, diagnostika. Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci dyslalie. Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího programu. Modul V Pedagogická praxe - 20 hodin V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Poskytnout účastníkům kurzu základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči, úskalích tohoto vývoje, vybavit účastníky kurzu dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, prevenci čtenářských obtíží, znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, o tvorbě inkluzívního prostřední třídy, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu a úcty k mateřskému jazyku. 
 Poznámka: Termíny přednášek: 19.2.2024 9 - 17 hod, 20.2.2024 8 - 17 hod, 21.2.2024 8 - 17 hod, 22.2.2024 8 - 14 hod Zkoušky: termín zkoušek bude upřesněn Původní termín 18.9. - 15.11.2023 Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka