CCV Pardubice


Podpora při vzdělávání dětí, žáků s SPU a NKS - webinář

 Kód akce: 4006411 
 Název akce: Podpora při vzdělávání dětí, žáků s SPU a NKS - webinář 
 Termín konání:  9. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsah modulu je zaměřen na získání základní orientace posluchačů v oblasti osvojování řeči, v problematice narušené komunikační schopnosti (NKS) a specifických poruch učení (SPU) s akcentem na osvojení znalostí a dovedností využitelných v pedagogické praxi pedagogických pracovníků při poskytování pedagogické podpory žákům s NKS a SPU. V teoretické části budou posluchači seznámeni s problematikou SPU a s nejčastějšími poruchami řeči u žáků (poruchami artikulace, poruchami plynulosti a tempa řeči, s poruchami v oblasti porozumění a tvorby řeči). Seznámí se s jejich příčinami, projevy a důsledky ve vzdělávání. Na základě přístupů v diagnostice v jednotlivých jazykových rovinách se seznámí s doporučením a přístupy k těmto dětem/žákům a možnostmi využití podpůrných opatření při společném vzdělávání. Bude ukázaná souvislost NKS a SPU a charakterizovány projevy žáků s riziky vzniku SPU na podkladě NKS a možnosti tato rizika eliminovat. Posluchači získají též informace o dostupnosti logopedické péče ve školství. V praktické části v souladu s platnou legislativou budou účastníci seznámeni s podpůrnými opatřeními (PO) poskytovaným žákům s NKS a SPU z hlediska stupňů PO v ZŠ (IVP, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, role a kompetence asistent pedagoga, metody a organizace výuky se zaměřením na využití AAK, hodnocení žáků, podpora školských poradenských zařízení…). Posluchačům budou představeny konkrétní možnosti, pedagogické metody a metodické postupy a doporučení pro práci pedagogů s žáky s NKS a SPU s využitím AAK v rámci společného vzdělávání v ZŠ, včetně hodnocení žáků v souladu s RVP ZV. Teoretická část - 4 hodin Vývoj řeči dítěte v období od narození do 6 let věku (řečové mezníky ve vývoje řeči) a v mladším školním věku v souvislosti s narušenou komunikační schopnosti a specifickými poruchami učení. Jazykové roviny a užívání řeči – význam pro úspěšné vzdělávání – foneticko- fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická. Narušená komunikační schopnost – terminologické vymezení a nejčastější poruchy řeči v ZŠ. Přehled jednotlivých poruch řeči, jejich projevy, příčiny a jejich dopad do vzdělávání ve školách – dyslálie, dysartrie, koktavost, breptavost, huhňavost, verbální dyspraxie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, mutizmus, symptomatické vady řeči jako symptomy jiných primárních postižení. Specifické poruchy učení - terminologické vymezení a provázanost s narušenou komunikační schopností (specifický logopedický nález, opožděný vývoj řeči) a jaké jsou následné dopady do vzdělávání. Žáci, kteří jsou v riziku vzniku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyspraxie…) a jejich další možnosti ve vzdělávání při uplatnění podpůrných opatření. Diagnostika NKS a SPU v ŠPZ (SPC a PPP) dle vývoje (věku žáků) – obvyklé postupy při diagnostice ŠPZ (PPP a SPC). Pozitiva a rizika u odborných zpráv v nejednotnosti školské a lékařské terminologie. Význam logopedické prevence a systém logopedické péče v souladu s platnou školskou legislativou v základních školách. Praktická část - 4 hodiny Možnosti Podpůrných opatření v základní škole v souladu se školskou legislativou ŠZ č. 82/2015 Sb. § 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Metodické doporučení pro zajištění logopedické péče ve školství. Využití jednotlivých podpůrných opatření uvedených v §16 ŠZ: Orientace ve stupních podpory u žáků s NKS a SPU. IVP – v souladu s RVP/ŠVP a jeho možnosti v oblasti NKS, resp. SPU. Úpravy obsahu u vzdělávání žáků s NKS a SPU. Metody a organizace ve vzdělávání v ZŠ využívané pro žáky s NKS a SPU v ZŠ, přístupy v rámci ZŠ, pedagogické přístupy. Předmět speciálně pedagogické péče na ZŠ. Role a kompetence asistenta pedagoga u žáků s NKS a SPU. Pomůcky využívané v pedagogické praxi. Metody, zásady a přístupy v pedagogické praxi při společném vzdělávání žáků s NKS a SPU v ZŠ. Příklad dobré praxe pro ZŠ. Přehled publikací odborných pro vybavenost škol a přehled využívaných publikací a pomůcek pro pedagogickou praxi na ZŠ 
 Doporučeno pro: pedagogičtí pracovníci ZŠ, ZUŠ a SVČ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah modulu je zaměřen na získání základní orientace posluchačů v oblasti osvojování řeči, v problematice narušené komunikační schopnosti (NKS) a specifických poruch učení (SPU) s akcentem na osvojení znalostí a dovedností využitelných v pedagogické praxi pedagogických pracovníků při poskytování pedagogické podpory žákům s NKS a SPU. V teoretické části budou posluchači seznámeni s problematikou SPU a s nejčastějšími poruchami řeči u žáků (poruchami artikulace, poruchami plynulosti a tempa řeči, s poruchami v oblasti porozumění a tvorby řeči). Seznámí se s jejich příčinami, projevy a důsledky ve vzdělávání. Na základě přístupů v diagnostice v jednotlivých jazykových rovinách se seznámí s doporučením a přístupy k těmto dětem/žákům a možnostmi využití podpůrných opatření při společném vzdělávání. Bude ukázaná souvislost NKS a SPU a charakterizovány projevy žáků s riziky vzniku SPU na podkladě NKS a možnosti tato rizika eliminovat. Posluchači získají též informace o dostupnosti logopedické péče ve školství. V praktické části v souladu s platnou legislativou budou účastníci seznámeni s podpůrnými opatřeními (PO) poskytovaným žákům s NKS a SPU z hlediska stupňů PO v ZŠ (IVP, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, role a kompetence asistent pedagoga, metody a organizace výuky se zaměřením na využití AAK, hodnocení žáků, podpora školských poradenských zařízení…). Posluchačům budou představeny konkrétní možnosti, pedagogické metody a metodické postupy a doporučení pro práci pedagogů s žáky s NKS a SPU s využitím AAK v rámci společného vzdělávání v ZŠ, včetně hodnocení žáků v souladu s RVP ZV. Teoretická část - 4 hodin Vývoj řeči dítěte v období od narození do 6 let věku (řečové mezníky ve vývoje řeči) a v mladším školním věku v souvislosti s narušenou komunikační schopnosti a specifickými poruchami učení. Jazykové roviny a užívání řeči – význam pro úspěšné vzdělávání – foneticko- fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická. Narušená komunikační schopnost – terminologické vymezení a nejčastější poruchy řeči v ZŠ. Přehled jednotlivých poruch řeči, jejich projevy, příčiny a jejich dopad do vzdělávání ve školách – dyslálie, dysartrie, koktavost, breptavost, huhňavost, verbální dyspraxie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, mutizmus, symptomatické vady řeči jako symptomy jiných primárních postižení. Specifické poruchy učení - terminologické vymezení a provázanost s narušenou komunikační schopností (specifický logopedický nález, opožděný vývoj řeči) a jaké jsou následné dopady do vzdělávání. Žáci, kteří jsou v riziku vzniku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyspraxie…) a jejich další možnosti ve vzdělávání při uplatnění podpůrných opatření. Diagnostika NKS a SPU v ŠPZ (SPC a PPP) dle vývoje (věku žáků) – obvyklé postupy při diagnostice ŠPZ (PPP a SPC). Pozitiva a rizika u odborných zpráv v nejednotnosti školské a lékařské terminologie. Význam logopedické prevence a systém logopedické péče v souladu s platnou školskou legislativou v základních školách. Praktická část - 4 hodiny Možnosti Podpůrných opatření v základní škole v souladu se školskou legislativou ŠZ č. 82/2015 Sb. § 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Metodické doporučení pro zajištění logopedické péče ve školství. Využití jednotlivých podpůrných opatření uvedených v §16 ŠZ: Orientace ve stupních podpory u žáků s NKS a SPU. IVP – v souladu s RVP/ŠVP a jeho možnosti v oblasti NKS, resp. SPU. Úpravy obsahu u vzdělávání žáků s NKS a SPU. Metody a organizace ve vzdělávání v ZŠ využívané pro žáky s NKS a SPU v ZŠ, přístupy v rámci ZŠ, pedagogické přístupy. Předmět speciálně pedagogické péče na ZŠ. Role a kompetence asistenta pedagoga u žáků s NKS a SPU. Pomůcky využívané v pedagogické praxi. Metody, zásady a přístupy v pedagogické praxi při společném vzdělávání žáků s NKS a SPU v ZŠ. Příklad dobré praxe pro ZŠ. Přehled publikací odborných pro vybavenost škol a přehled využívaných publikací a pomůcek pro pedagogickou praxi na ZŠ Absolvent si prohloubí profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání žáků se SVP v kontextu společného vzdělávání. Absolvent se orientuje v základních etapách vývoje řeči, v základní terminologii, druzích a projevech narušené komunikační schopnosti Absolvent se orientuje ve volbě pedagogických přístupů k žákům s NKS a SPU a možných pomůckách využitelných v pedagogické praxi s danou cílovou skupinou žáků/studentů  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Proběhne formou webináře v blocích: 8- 9:30 hod.,10:00 - 11:30 hod.,12:30 - 14:00 hod.,14:30 - 16:00 hod. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka